Agatologia

***
Msza Święta V Niedzieli Wielkanocnej 2016
"XII Vademecum - w korowodzie weselnym rodziców Norwida"
w roku 198. Rocznicy ślubu Rodziców Poety
w Roku Miłosierdzia (8.12.2015 - 20.11.2016) 

1. Papież Franciszek jest 266 papieżem Kościoła Powszechnego.  Módlmy się aby nadal mógł skutecznie umacniać dusze współczesnych uczniów, zachęcając nas wszystkich do wytrwania w wierze. Ciebie prosimy…

2. Kościół - wspólnota wierzących - jest przybytkiem Boga z ludźmi. Bóg mieszka wraz z nami, jesteśmy jego ludem. Módlmy się, aby była w nas radość ewangelii (Dobrej Nowiny) i byśmy umieli nieść ją całemu światu. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się o pokój w Syrii, a zwłaszcza za miejscowy Kościół, aby wśród modlitw i postów dawali świadectwo i z pomocą łaski Bożej wykonali działa, do jakich zostali przeznaczeni…

4. Mamy Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Oby każdy z nas - tak jak święty Jan - ujrzał niebo nowe i ziemię nową zstępujące na nas z nieba od Boga. Ciebie prosimy…

5. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, Strachówce i całej Polsce zbliżają się wielkimi krokami. Módlmy się za naszych gości i za nas, abyśmy w tym spotkaniu wiary i rozumu młodych przeżyli spotkanie z samym Bogiem Miłosiernym dla każdego. „Abyśmy się wzajemnie miłowali, jak Bóg nas kocha” Ciebie prosimy…

6. Vade-mecum, to znaczy „chodź za mną”. Usłyszał i zrozumiał to wezwanie Cyprian Norwid i pięknie opowiedział o tym w swoich wierszach. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami, żyjemy w drodze.  Obyśmy i my usłyszeli - i umieli, jak nasi Mistrzowie, dawać świadectwo słowem i czynem, jak wiele Bóg w nas, dla nas i przez nas zdziałał i jak otworzył wielu ludziom podwoje wiary i rozumu w Polsce, Europie i świecie. Ciebie prosimy…

Komentarz na procesję z darami

Bóg jest łagodny i miłosierny,
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Bóg jest dobry dla wszystkich,
a Jego miłosierdzie jest nad wszystkim.

Niech Cię wielbią Boże, wszystkie Twoje dzieła
także te, które czynisz między nami.
Niech Cię błogosławią wszyscy Twoi święci i Poeci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa
Niech głoszą Twoją potęgę i miłosierdzie.

Obyśmy i my chcieli czynić wszystko nowe
i umieli przebaczać sobie
i kochać wszystkich tak jak TY.

***
Msza Święta V Niedzieli Wielkanocnej 2013
IX Vademecum - w korowodzie weselnym rodziców Norwida
w roku 130. Rocznicy śmierci Poety
w Roku Wiary (i Rozumu)

1.Oto przybytek Boga z ludźmi: zamieszka wraz z nimi- Módlmy się za Kościół Święty, aby w jedności z papieżem, biskupami i księżmi cieszył się obecnością Boga z nami w tym, co było, co jest i co będzie. Ciebie prosimy...
2.A śmierci już odtąd nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu- Módlmy się za wszystkie ludy i narody, aby poznały nowe życie i nową ziemię, bo piękno na to jest, aby wśród modlitw i postów zachwycało do pracy, praca, by się zmartwychwstało. Ciebie prosimy...
3.Zebrali miejscowy Kościół i opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał- Módlmy się za naszą parafię, dekanat i diecezję, abyśmy poznali i usłyszeli dawnych i współczesnych świadków wiary. Ciebie prosimy...
4. “Apostołowie wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów- módlmy się za wszystkich pielgrzymów, którzy odwiedzili groby Apostołów w Rzymie w Roku Wiary, aby umacniali swoje wspólnoty parafialne, zawodowe i sąsiedzkie, byśmywzajemnie się miłowali. Ciebie prosimy...
5.Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba, przystrojone jak oblubienica w klejnoty- Módlmy się za nas, obecnych na tej mszy świętej, abyśmy rozumieli to, co widzimy, słyszymy i przeżywamy. Ciebie prosimy...

KOMENTARZ

“Kto dziś się jeszcze w nasze dzieje wczyta
powie o polskiej pospolitej rzeczy – niepospolita.”
Niesiemy do ołtarza, w procesji z darami:
chleb i wino, które staną się Chrystusa Ciałem i Krwią,
naszą JEDNOŚCIĄ świętą, z Bogiem i między sobą,
pokarmem na życie wieczne.

Niesiemy też Chleb Norwidowski,
którym chcemy się łamać ze wszystkimi, szukając zgody i jedności,
oraz kwiaty symbolizujące wszelkie piękno,
a także treść tablic pod nazwą “Rzeczpospolita Norwidowska”,
które zostaną odsłonięte po mszy świętej
przed kościołami w Strachówce i Sulejowie.

Papież Jan Paweł II powiedział do wszystkich Polaków
przed katedrą warszawsko-praską, świętego Floriana, pamiętne słowa
na tej ziemi urodził się nasz wielki poeta epoki romantyzmu,
Cyprian Norwid - poeta i myśliciel,
który często w swoich utworach
wspomina ze wzruszeniem dzieciństwo i lata młodzieńcze
spędzone w tych stronach

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła,
Niech mówią o chwale Twojego królestwa...
- Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.

Jak Ci dziękować Boże, żeś nam dał tak wiele....
Dałeś Strachówce Poetę-Wieszcza Narodowego
jednego z największych chrześcijańskich myślicieli Europy.Scenariusz mszy świętej „Norwidowskiej”, 
191. urodziny Poety, 24.9.2012
A ludzie rzekną: że nieba szaleją,
A nieba rzekną: że przyszedł dzień Wiary!”

I - Wejście (procesyjne?)
II - Jako komentarz na wejście – „ Monolog” CKN
III - Modlitwa powszechna:

1. „Cyprian Norwid kochał błogosławionego papieża Piusa IX, błogosławiony papież Jan Paweł II kochał Cypriana Norwida.”
- Módlmy się za Papieża Benedykta XVI, aby i On wiedział, że Go kochamy i żeby Jego inicjatywa Roku Wiary przyniosła dużo światła całemu światu i naszej parafii. Ciebie prosimy...
2. „Cyprian Norwid był człowiekiem nadziei. Dzięki niej mógł żyć godnie na tej ziemi niezależnie od trudnych warunków, w jakich się znajdował”.
- Módlmy się za cały świat, za wszystkie kraje i narody, aby były silne nadzieją i umiały ją wyrazić w swoich językach i kulturze. Ciebie prosimy...
3. „Cyprian Norwid swoja nadzieję czerpał modlitwą z Boga”. 
- Módlmy się za wszystkich artystów, aby pomagali nam odkrywać piękno religii i głębię świata duchowego. Ciebie prosimy...
4. „Modlitwa "kształciła" spojrzenie poety na świat, tak że odgadywał on "sprawy Boże pod powłoką spraw ziemskich". 
-  Módlmy się za naszą szkołę Rzeczpospolitej Norwidowskiej i za naszą parafię, za księdza proboszcza, nauczycieli, samorządowców i społeczników, aby we wszystkich naszych ziemskich sprawach także widzieli i odkrywali Żywego Boga. Ciebie prosimy...
5. „Cyprian Norwid modląc się, pracował na Miłość, w głębokiej wierze, że głos człowieka idący w niebo razem z głosem Chrystusa jest zawsze wysłuchany”. 
- Módlmy się za nas, obecnych na tej niezwykłej mszy świętej, abyśmy również wierzyli, ze każda nasza modlitwa będzie wysłuchana w niebie. Dziś pomódlmy się szczególnie o zdrowie dla naszej pani Geni, ze szkolnej stołówki, która jest po operacji. Ciebie prosimy...

PS.
- podtytuł z „Do L.K.” (CKN) - sobie a muzom, bo ładny - żeby nie zapomnieć, może na Rok Wiary się przyda :)
- zastosowane w wezwaniach cytaty ("inwokacje"): 1-szy na podstawie „KatolickaRodzina.pl”, 2-5 z wypowiedzi JPII o CKN (Watykan, lipiec 2001).


Komentarz do procesji z darami

W procesji z darami
oprócz chleba, wina i wody,
które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa
niesiemy trzy-tomowe opracowanie Kalendarza
Życia i twórczości Cypriana Norwida.
To są najgłębsze reguły życia
oraz wiary i rozumu
w Rzeczpospolitej Norwidowskiej
oraz fundament pracy naszej szkoły.


Tak więc - pierwszą rzeczą jest modlitwa,
czyli znalezienie stosunku naszego z Siłami Najwyższymi
- i użycie go.
Drugą rzeczą - jest znalezienie stosunku naszego z ludźmi
- i użycie go tak,
ażeby tamtego pierwszego nie popsuł.”
tak napisał kiedyś Cyprian Norwid.Modlitwa powszechna i komentarz 
do procesji z darami
na koniec I Tygodnia Wychowania 2011/12  

1) „Wzywajcie Boga, dopóki jest blisko”. Módlmy się za biskupów, księży i nas wszystkich w Kościele, żebyśmy mieli odwagę i wiarę, aby wzywać Bożej pomocy w każdej sytuacji, a zwłaszcza wtedy, gdy daje nam do tego jakieś natchnienie. Ciebie prosimy...  
2) „Szukajcie Pana Boga, gdy się pozwala znaleźć”. Módlmy się za ludzi słabej wiary, żeby chciało się im szukać Boga i zauważyć Jego nieoczekiwaną bliskość i obecność w swoim życiu, oraz dzielić się tym doświadczeniem w rozmowach z innymi ludźmi. Ciebie prosimy...  
3) „Bóg jest bliski wszystkim, którzy Go wzywają”. Módlmy się, byśmy nauczyli się błogosławić Ciebie każdego dnia - w rodzinach, w pracy, na katechezach, czyli lekcjach religii, oraz w korespondencji między naszymi uczniami i uczniami z USA, którzy już w tym roku przyjmą sakrament bierzmowania. Ciebie prosimy...
4) „Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk. Co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć”. Pozwól nam Panie Jezu zrozumieć i zaakceptować te słowa. Ciebie prosimy...  
5) „Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami”. Prośmy dziś o nowe serce i nowy sposób myślenia dla nas wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy sprawiają problemy wychowawcze rodzicom i nauczycielom - abyśmy mogli pojąć zupełnie inną logikę miłości i królestwa Bożego. Ciebie prosimy...

KOMENTARZ 

W procesji z darami niesiemy korespondencję 
pomiędzy Lucy Langdon z miasta Lincoln w USA 
i naszego katechety Józefa, 
która rozpoczęła współpracę 
szkoły Rzeczpospolitej Norwidowskiej 
z katolicką szkołą Świętej Teresy w Ameryce. 

Kościół w Polsce ogłosił Tydzień Wychowania, 
którego zakończenie przypada dzisiaj
- w dniu, w którym przypominamy życie świętego Stanisława Kostki 
- patrona polskiej młodzieży.

W Polsce jest ponad sześćdziesiąt kościołów,
których patronem jest Św. Stanisław Kostka. 
Chcemy, żeby ten 18-letni święty 
stał się także patronem naszych niedzielnych mszy szkolnych
Cyprian Norwid, po pielgrzymce do jego grobu 
napisał piękny wiersz,
który rozdamy po mszy świętej.   


Msza nowego początku (r.szk) - 3 września 2012
 
1)  Kościół święty może być naszym domem”. Módlmy się za papieża, biskupów i za naszego księdza proboszcza, a także za dorosłych i za dzieci, żeby w swoich modlitwach, marzeniach, rozmowach, a nawet w zabawach znaleźli taki rodzinny i przyjazny kościół. Ciebie prosimy...
2)  Rok szkolny może być rokiem wielkich odkryć i przygód, jeśli się ma dobrych przyjaciół, nauczycieli i wychowawców”. Prosimy Cię Panie Jezu, żebyś od pierwszego dnia i od pierwszej lekcji był naszym Przyjacielem, Nauczycielem i Wychowawcą. ŻEBYŚ NAM DAWAŁ ŚWIATŁO NA KAŻDY DZIEŃ. Ciebie prosimy...
3)  Duch Święty posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom wolność, a niewidomym dał wzrok; abym głosił rok łaski od Pana.” Módlmy się za chorych, biednych, samotnych, a zwłaszcza za ludzi dorosłych i młodych, którzy mają kłopot z alkoholem, z narkotykami, przeklinaniem i papierosami. Ciebie prosimy...
4) Powstrzymuję nogi od każdej złej ścieżki”. Naucz nas i pomóż nam Panie Jezu unikać złych rozmów, złych słów, słów złości, w realu i w Internecie, zwłaszcza na przerwach wokół szkoły i na korytarzu szkolnym, ale także złego towarzystwa, złych zabaw, złych stron w necie i filmów. Ciebie prosimy... 
5) Aby każdy w kościele głosił rok łaski od Pana. Papież ogłosi za miesiąc Rok Wiary w całym kościele, na całym świecie.” Módlmy się za nas - obecnych na tej mszy świętej - o dobre pomysły, projekty i o współpracę szkoły, parafii, gminy i stowarzyszeń w ciągłej rozmowie i działaniu na rzecz wychowania, także z przyjaciółmi z parafii i szkoły świętej Teresy z Lincoln w Ameryce. Ciebie prosimy...
6) Apostołowie nie chcieli znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.” W każdej naszej klasie jest krzyż. I na korytarzu, w gabinecie pani dyrektor i na świetlicy. Niech spojrzenie na krzyż w naszych klasach daje nauczycielom, rodzicom, pracownikom i każdemu z nas, uczniom Zespołu Szkół (podstawowej i gimnazjum) imienia Rzeczpospolitej Norwidowskiej, taką samą mądrość i siłę jak Apostołom. I niech trwa i umacnia naszych absolwentów, którzy dzisiaj rozpoczynają naukę w szkołach średnich. Ciebie prosimy...

Komentarz na procesję z darami

W kościele chcemy czuć się jak w domu 
- rodzinnym i ojczystym!
W szkole też.

Kiedy dzisiaj niesiemy dary na ołtarz,
chleb, wino i wodę, które się staną Ciałem i Krwią Jezusa,
oraz Chleb litewski z okolic Wilna,
- od Matki Bożej Ostrobramskiej -
nie możemy nie myśleć o tym,
co usłyszeliśmy od Jezusa w Ewangelii.

Że Jezus przyszedł pewnego dnia do Nazaretu,
gdzie się wychował.
Jezus miał zwyczaj wchodzić do świątyni,
czuł się tam jak w swoim domu.
Lubił w niej czytać opowieści i historie biblijne,
ale tamtego dnia, miejscowi ludzie nie tylko Go stamtąd wyrzucili,
ale chcieli zabić.
Dlaczego nawet Jego to spotkało?

Po mszy – w naszej braterskiej gromadzie
chcemy się podzielić kawałeczkiem chleba z Wilna
i samą radością dzielenia się czymś
w przyjaznej wspólnocie eucharystycznej i szkolnej.


NIEBIESKA ULOTKA WYBORCZA W KAMPANII SAMORZĄDOWEJ 1994 ROKU (świadectwo historii Strachówki)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” [pismem odręcznym]

Tak witał się z każdym mój śp. Ojciec Jan Kapaon, a wcześniej Jego Matka Chrzestna i Wuj, Maria i Andrzej Król z tzw. „Ogrodu”, czy „Sadu” w Annopolu.
Tak zaczyna się też powieść Włądysłąwa Reymonta pt. „Chłopi”.
Tak powstawała kiedyś Europa.

Życzę każdemu mieszkańcowi Młyniska, Marysina, Szamocina [to był wtedy mój okręg wyborczy] i całej gminy, aby żyli tak, jak tamci ludzie:
żeby udało nam się wybudować wszystkie drogi, mosty i przepusty
szczególnie, żeby udało się dokończyć budowę szkoły w Rozalinie
żeby udało nam się rozwiązać wspólnie każdy problem

Ale, przede wszystkim, żebyśmy umieli żyć w zgodzie i przyjaźni. Żebyśmy stawali się prawdziwą wspólnotą wiejską i wspólnotą gminną. Aby gmina Strachówka była znanaze zgody, z gościnności i przyjaźni dla każdego człowieka żyjącego tutaj, oraz dla przybyszów z bliska i z daleka.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Młyniska, Marysina, Szamocina, Annopola, Rozalina, Józefowa i całej gminy za cztery lat mijającej kadencji.

Dziękuję Bogu, że mogę z moją rodziną tutaj mieszkać i pracować. Nie wstydzę się tych czterech lat.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystusie
Józef Kapaon [własnoręczny podpis]

NA DRUGIEJ STRONIE BYŁ TEKST PIEŚNI, (fragment, z wyjaśnieniem pod nim):

„BŁOGOSŁAWIONA DOBROĆ CZŁOWIEKA”
(słowa Zofia Solarzowa)

Błogosławiona dobroć człowieka
Niesie pokój ludziom w dom
W progu chaty na sierotę czeka
Nie da płynąc bólu łzą.
Wyciągnijmy dłonie do dobroci
Niechaj dom nasz słoneczkiem ozłoci
Błogosławiona dobroć człowieka
Niesie pokój ludziom w dom...

Pozdrawiamy cię ziemio rodzona
W majestacie rodnych sił. Pługiem chcemy cię worać do łona
Do tętniących matki żył
Będziemy orać ojcowskie ziemice
Wyorzemy życia tajemnice Pozdrawiamy cię ziemio rodzona
W majestacie rodnych sił.

Błogosławiony chleb ziemi czarnej
Wieczna miłość, wielki trud
Dar matczyny radosny ofiarny
Z łona ziemi słońca płód. Sprawiedliwość niechaj chleb ten waży
Lud roboczy niechaj gospodarzy
Sprawiedliwość niech chleb w rękach waży
Sprawiedliwa dobra dłoń.

"Pieśń ta była nieodłączną częścią uroczystości dożynkowych organizowanych przez "Wici" i ruch ludowy w II Rzeczypospolitej. Obecnie śpiewa się ją także, głównie w kołach młodzieży i gospodyń wiejskich, również na dożynkach. Szkoda tylko, że dożynki, które były obrzędem, stały się widowiskiem"
***
3 Maja 2011 - Potrójne Święto (Vademecum, Sejm Wielki i Sobieski, XXX-lecie założenia w Strachówce Solidarności RI) -
Modlitwa powszechna
1. Możemy być wdzięczni Opatrzności za wszystko, co udało się nam osiągnąć dzięki szczeremu otwarciu serc na działanie Ducha Stworzyciela przez ostatnie lata – módlmy się za Kościół powszechny i za kościół w Polsce, który strzeże i naucza prawa Bożego. Ciebie prosimy....

2. Jan Paweł II mówił, że od nas wszystkich zależy, jaki konkretny kształt przybierać będzie w Polsce wolność i demokracja – módlmy się, by politycy i samorządowcy nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa i gmin, które otaczają szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektują prawo do pracy, widzą istotne sprawy całego społeczeństwa i są wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego. Ciebie prosimy....
3. Trzeba dzisiaj wspomnieć o mądrości naszych przodków, o Konstytucji 3 maja z 1791 r. i o Solidarności z roku 1980 i 81 – módlmy się – żeby fundamentem prawa zawsze i wszędzie był człowiek i pełna prawda o człowieku, a także prawa całej wspólnoty, której na imię naród.
Ciebie prosimy...

4. Wszystkim nam potrzebna jest refleksja nad odpowiedzialnym korzystaniem z daru odzyskanej wolności oraz nad potrzebą współpracy na rzecz dobra wspólnego – módlmy się o solidarną współpracę wszystkich ludzi dobrej woli, organizacji takich jak Ochotnicza Straż Pożarna i wszystkich stowarzyszeń - w naszej Ojczyźnie i w gminie.
Ciebie prosimy...
5. O niektórych wydarzeniach z historii nie wolno nam zapominać. Przyniosły one nie tylko prawa i wolność nam, ale przyczyniły się także do upadku murów, które niemal przez 50 lat dwudziestego wieku oddzielały nas i inne kraje Europy Wschodniej od wolnego świata - módlmy się o uczciwą i sprawiedliwą pamięć naszego społeczeństwa. Ciebie prosimy...
6. W polskiej tradycji nie brakuje wzorców życia poświęconego całkowicie dobru wspólnemu naszego narodu – wspominamy błogosławionego Jana Pawła II, ale także księdza Piotra Skargę, Cypriana Norwida i pozostałych wieszczów, twórców Konstytucji 3 Maja i Solidarności.
Módlmy sie za młodzież i dzieci z naszej gminy i całej ojczyzny, oraz za nas wszystkich obecnych na tej mszy świętej, abyśmy czerpali wzory ze swoich wielkich przodków i poprzedników. Ciebie prosimy...
(Modlitwę na Wielką Kumulację Patriotyzmu ułożyli: K.Wojtyła i J. Kapaon)

***
Chwała królowała na koncercie w Sulejowie, gdzie w 1818r. pobrali się rodzice wieszcza Cypriana Norwida

Kwintet "Rex Gloriae" w składzie: Krystyna Lewandowska- sopran, Dorota Filipczak- alt, Daniel Woźniak- tenor, Andrzej Kozłowski- bas, Paweł Filipczak- akompaniament.
Zespół powstał w 2000 roku. To soliści Estrady Warszawskiej. Koncertują w licznych ośrodkach kulturalnych kraju a także poza jego granicami. Za najcenniejszy uznają występ dla Ojca Świętego Jana Pawła II w Watykanie i Castel Gandolfo a także w Betlejem. Poszczycić się mogą bardzo różnorodnym repertuarem obejmującym prawie 300 utworów, począwszy od muzyki renesansu po muzykę współczesną, kolędy polskie i różnych narodów, utwory sakralne, pieśni patriotyczne, perły muzyki wokalnej wszystkich epok. 
Program koncertu: 
1. "Gaude Mater" 
2. "Ave Verum Corpus" (W.A. Mozart)
3. Aria "Pozwól mi płakać" (G.F.Handel)
4. "Laudate Dominum" (W.A. Mozart)
5. Wiersz "Moja Ojczyzna" (C.K. Norwid)
6. Aria "Panis Angelicus" (Cesar Franck)
7. "Ave Maria" (Bach-Gounod)
Na bis artyści wykonali - "Ojcze Nasz" twórcy polskiej opery narodowej Stanisława Moniuszki

***

Na Vademecum – Wesele rodziców Cypriana Norwida 2011

Dziś gości przybyło
zobaczcie jak wiele
Bo dzisiaj rodziców / bis
Norwida wesele

Co roku Msza Święta
Tu w naszej Strachówce
A potem bryczkami / bis
Nasz korowód kłusem

W Sulejowie koncert
Artyści szykują
Tak pamięć rodziców / bis
Norwida świętyją

To piękne wesele
Każdy Wam to powie
I piękne wiązanki / bis
Składają na grobie

Koniki wracają
Wiatr grzywy rozwiewa
Do szkoły wjeżdżamy / bis
Z bardzo głośnym śpiewem

Ułani na koniach
Orszak wprowadzają
W norwidowskiej szkole / bis
Goście już czekają

Wielka uroczystość
Przyjrzyjcie się z bliska
Same smakołyki / bis
Na naszych stoiskach

To nasze gosposie
Jadło tu serwują
Bo wielkie wesele / bis
Dziś organizują

Ta szkoła dla wszystkich
Tu stoi otworem
Bo pani Grażyna
Bo pani Kapaon
Jest tu dyrektorem

To ona nas wszystkich
Tutaj zaprosiła
Całą tę imprezę
z Radą Pedagogów
Dla nas wymyśliła

Strachówka i Równe
Nigdy się nie minie
To jedno nas łączy / bis
Mamy wspólna gminę

W naszej okolicy
Wciąż chodzą pogłoski
Naszym nowym wójtem / bis
Jest Piotr Orzechowski

Zaraz po występie
Wypić by się zdało
Szczęścia no i zdrowia / bis
Równianki składaja.

(sł.: Marianna Czerwińska
wyk.: Koło Gospodyń Wiejskich w Równem
i druhowie OSP Równe)


***
WIELKOŚĆ
1
Wiesz, kto jest wielkim? - posłuchaj mię chwilę,
Nauczę ciebie
Poznawać wielkość nie tylko w mogile,
W dziejach lub w niebie.

2
Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy
Pochylić czoła,
Żeby bez włóczni w ręku i bez tarczy
Zwyciężył zgoła!

3
Niższym się stawszy, on Zawiść poniża,
A Zawiść w czwały
Leci i czepia mu znamiona krzyża,
Wołając: "Mały!"

4
I kłamie sobie, jak kłamała pierwéj,
Gdy on, z westchnieniem,
Przyjmuje sławę i niesławę - nerwy,
Prawdę - sumieniem.

5
Ludzie więc chlubią się, że wielkich znali,
K'temu jedynie,
Iż nie poznają się na wielkim mali
Pierwej, aż zginie.

6
Podobnież niedźwiedź: pierw trupa zakopie,
By dobył z trumny.
- - - - - - - - - - - - - - -
Lecz to w Syberii, nie zaś w Europie
Bywa rozumnéj.

(Ten wiersz Cypriana Norwida zaśpiewała Ala Bujalska 
na Mszy świętej w Strachówce 3 Maja
podczas WIELKIEJ KUMULACJI PATRIOTYCZNEJ)

                                                                              ***


      MODLITWA POWSZECHNA WE MSZY ŚW. NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZK. 20111. Módlmy się za Kościół i Papieża Benedykta XVI, aby ich obecność i nauka były w świecie szanowane. Ciebie prosimy...
2. Módlmy się za księdza proboszcza i katechetów, którzy uczą nas, co to znaczy „trwać w Tobie”. Ciebie prosimy...
3. Módlmy się za nauczycieli i wychowawców, którzy uczą nas tak patrzeć na gwiazdy i świat, żeby poznać prawdę i widzieć Ciebie.  Ciebie prosimy...
4. Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo i rodziny, byśmy jak dobre drzewa     przynosili dobre owoce. Ciebie prosimy...
5. Naucz nas wszystkich - obecnych na mszy świętej na zakończenie roku szkolnego - rozróżniać dobrych i złych proroków, dobrych i fałszywych przyjaciół, zwłaszcza podczas wakacji. Ciebie prosimy...
***
MODLITWA POWSZECHNA WE MSZY NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZK. 2011/2012

1) „Z radością dziękujcie Ojcu” - Dziękujemy Panu Bogu za wakacje, za rodziców, babcie, dziadków, wujków, ciocie i całą rodzinę, za Caritas i wszystkie stowarzyszenia, które pomogły spędzić letni czas przyjemnie i pożytecznie. Ciebie prosimy....
2) „W całej mądrości i duchowym zrozumieniu” - Módlmy się za rządzących i sprawujących funkcje publiczne, aby pamiętali, że pełne zrozumienie życia społecznego i publicznego wymaga uwzględnienia aspektu teologicznego. Ciebie prosimy...
3) „Nie przestajemy za was się modlić i prosić /Boga” - Módlmy się – nauczyciele za uczniów, uczniowie za nauczycieli i rodziców, koledzy i koleżanki za siebie nawzajem, a wszyscy razem módlmy się za swoje klasy i za całą szkołę Rzeczpospolitej Norwidowskiej. Ciebie prosimy....
4) „Obyście doszli do pełnego poznania Jego woli” - Módlmy się za uczniów szk. Podst. i gimnazjum, aby lekcje religii traktowane były przez nich jako bardzo ważne, bo pełne poznanie jest możliwe tylko dla tych, którzy poznają wolę Bożą. Ciebie prosimy...
5) „Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do okazywania sobie cierpliwości i stałości. „ - Módlmy się za najsłabszych z nas, za samotnych, odtrąconych, ubogich i cierpiących, aby wiedzieli w każdej sytuacji, że sam Bóg może bć ich siłą i radością. Ciebie prosimy...
***

MSZA SZKOLNA 2 października 2011

1) „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili” - Módlmy się za Papieża Benedykta XVI i cały Kościół, aby umacniał poczucie i zrozumienie prawdziwego realizmu, że to Bóg jest źródłem wszystkiego i podtrzymuje cały świat w istnieniu. Ciebie prosimy...
2) ”Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Módlmy się z wdzięcznością za sztandar szkoły, jej nazwę, hymn, za norwidowski chleb i za dziesięć lat upominania się o norwidowską prawdę dla Strachówki. Ciebie prosimy...
3) „Chroń to, co zasadziła Twoja prawica”. Chroń Boże naszą Rzeczpospolitą Norwidowską i spraw żeby wydawała dobre owoce, zwłaszcza w dziedzinie wychowania. Ciebie prosimy...
4) Módlmy się, abyśmy umieli dzisiaj porozmawiać w naszych domach o tym wszystkim, „co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie”. Ciebie prosimy...
5) „W każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem”. Módlmy się za nas wszystkich, obecnych na tej mszy świętej, żebyśmy wyszli z niej mocniejsi wiarą i miłością i żebyśmy „o nic się już zbytnio nie martwili”. Ciebie prosimy...

Komentarz
Chcę zaśpiewać mojemu Przyjacielowi, którym jest sam Pan Bóg.
Powróć, Boże Zastępów, i rozjaśnij nad nami swoje oblicze
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź nas dzisiaj w naszych domach, w szkole i w zagrodach.
Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie,
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili.
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów.

***
9 września - Dzień Papieski, Dzień Wyborczy
1) „Jezus mówił w przypowieściach” - Módlmy się za Kościół, aby używał języka i przypowieści zrozumiałych dla nas wszystkich, a zwłaszcza dla młodzieży. Ciebie prosimy...
2) „Niech Ojciec przeniknie nasze serca swoim światłem” - abyśmy w „Dniu Papieskim” znaleźli czas na rozmowę, wspomnienia, modlitwę, albo lekturę przemówień i encyklik błogosławionego Jana Pawła II. Ciebie prosimy...
3) „Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza” - Módlmy się za wszystkich cierpiących, nieuleczalnie chorych i płaczących, aby w Bogu znaleźli siłę i pocieszenie. Ciebie prosimy...
4) Dzisiaj jest dzień wyborów, nazywany świętem demokracji – Módlmy się za wszystkich kandydujących i wybierających Polaków, aby pamiętali, że tylko Pan Bóg jest naszym pasterzem. Ciebie prosimy...
5) Módlmy się za nas wszystkich, zjednoczonych zbiorowym odprawianiem mszy świętej niedzielnej - abyśmy dzięki temu lepiej wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. Ciebie prosimy...

Komentarz – Dzień Papieski

Pan Bóg mówi dziś do nas -
„Oto przygotowałem moją ucztę”
cieszymy się i radujemy z Jego zbawienia.
Dzisiaj cieszymy się także
wspomnieniami o Błogosławionym Janie Pawle II.
Jego Dobroć i łaska pójdą w ślad za nami -
przez wszystkie dni i wieki życia Polaków.
***
16.X.2011 - powtórka "Dnia Papieskiego"
1. „Głoszenie Ewangelii dokonało się nie tylko przez słowa, lecz przez moc i Ducha Świętego” - Módlmy się za Papieża i biskupów, aby ich służba była widoczna w świecie i wśród nas przez czyny i inną formę aktywnej obecność. Ciebie prosimy...
2. „Pośród narodów głoście chwałę Pana” - módlmy się, aby wymiana listów naszych uczniów z przyjaciółmi z Ameryki, ze szkoły i parafii „Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus” umacniała ich wiarę i kościół na świecie. Ciebie prosimy...
3. „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” - Módlmy się za polityków, za ludzi kościoła i za nas samych, byśmy umieli rozróżniać, co jest cesarskie, a co Boże w życiu osobistym, rodzinnym i życiu naszych wspólnot...
4. „Naradzali się, jak by podchwycić Go w mowie” - Módlmy się, aby nigdy ludzie nie próbowali zastawiać pułapek na innych ludzi, swoich bliźnich, żeby nie było także anonimów i donosów, zwłaszcza, żeby nie było na to pozwolenia wśród chrześcijanin. Ciebie prosimy...
5. „Łaska wam i pokój! Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich” - Módlmy się, abyśmy zawsze mogli tak zaczynać nasze katechezy i spotkania, i aby taka była nasza mowa i myśli w naszych wspólnotach – szkolnej, parafialne, gminnej i narodowej. Ciebie prosimy...

Komentarz do procesji z darami
Bóg mówi nam dzisiaj -
„przynieście dary i wejdźcie na Moje dziedzińce”
Powiedział nam także,
żebyśmy wyznawali Go i opowiadali
o Jego działaniu
wśród innych narodów.
Chcemy Ci śpiewać i Ciebie chwalić
w naszym kościele na mszach szkolnych niedzielnych
i w listach do kolegów i koleżanek w Ameryce.
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku
śpiewaj Panu, ziemio cała.
rozgłaszajmy cuda pośród wszystkich ludów.
***
23.października.2011 - Niedziela Misyjna

1. „Będziesz miłował Pana Boga swego i swego bliźniego” - Módlmy się za cały Kościół Święty, byśmy umieli w nim zobaczyć i pokochać wspólnotę wszystkich ludów, ras i narodów. Ciebie prosimy...
2. „Nie będziesz bluźnił Bogu i nie będziesz złorzeczył temu, który rządzi twoim ludem” - Módlmy się za polityków i za nas, żebyśmy umieli o nich mówić z szacunkiem. Ciebie prosimy...
3. „ Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców” - Módlmy się za wszystkich Polaków innego pochodzenia, za wszystkich ludzi, innych niż my, módlmy się za misjonarza obecnego wśród nas, za ojca Andrzeja Madeja i za wszystkie zgromadzenia misyjne w Kościele. Ciebie prosimy...
4. „Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty” - Módlmy się za ludzi samotnych, opuszczonych i cierpiących. Ciebie prosimy...
5. „Nie będziesz się ociągał z ofiarą” - Módlmy się o hojność na dobre cele, za CARITAS i za wszystkie organizacje dobroczynne. Ciebie prosimy...

Komentarz do procesji z darami
Przychodzimy na Mszę Świętą
ze wszystkim, co jest w nas.
Niesiemy wino, wodę i chleb-opłatek,
aby więcej myśleć o naszej przemianie.
Chcemy się nauczyć kochać Boga i drugiego człowieka.
Chcemy z radością Ducha Świętego
stać się naśladowcami Jezusa,
by służyć Bogu żywemu i ludziom,
którzy potrzebują naszej pomocy.
***
30 października 2011
1. „Nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń” - Módlmy się, aby kościół w żadnym kraju nie zboczył z dróg całej wspólnoty wierzących w Jezusa pod przewodnictwem Papieża. Ciebie prosimy...
2. „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście” - Módlmy się o współpracę różnych religii, oraz ludzi niewierzących, i o powszechne nauczanie o braterstwie wszystkich ludzi na świecie. Ciebie prosimy...
3. „Największy z was niech będzie waszym sługą” - Módlmy się, żeby nie było wielkich różnic między ludźmi ze względy na bogactwo, pochodzenie, rasę, wykształcenie, czy przekonania polityczne. Aby jedni drugim potrafili pomóc i służyć tym, co mają. Ciebie prosimy...
4. „Przyjęliście słowo Boga, który działa w was wierzących” - Módlmy się za nas wszystkich, obecnych na tej mszy świętej, abyśmy umieli usłyszeć, zapamiętać i rozważać w sercu swoim słowa Boga, który w nas działa. Ciebie prosimy...

Komentarz 30.10.2011
Cieszymy się dzisiaj bardzo i modlimy
za Szkołę świętej Teresy w Lincoln, w Nebrasce.
Chcemy dzielić się tą radością w szkole i w parafii.
Skończyliśmy pisać listy
do uczniów w katolickiej szkole w Ameryce.
Jutro zostaną wysłane.
Oni przysłali nam zdjęcie
- jak uczą się kochać Kościół i Maryję.
W swojej szkole zorganizowali z wychowawcami
inscenizację „Żywego Różańca” -
podobnego do naszych Jasełek.
„Jak ciche dziecko jest we mnie moja dusza,
bo złożyliśmy nadzieję w Panu Bogu”.

***
6 listopada

1. „Czuwajcie i bądźcie gotowi” - Módlmy się za Kościół Święty, aby był miejscem i wspólnotą szukających Prawdy i czuwających przy Niej. Ciebie prosimy...
2. „Mądrość jest wspaniała i nigdy nie więdnie” - Módlmy się za teologów, filozofów i innych naukowców, aby poznawali prawdę i umieli nas nią zachwycić. Ciebie prosimy...
3. „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was.” - Módlmy się za ludzi, którzy choć są blisko nie chcą lub nie mogą przekroczyć progu wiary i nadziei na życie wieczne. Ciebie prosimy...
4. „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” - Módlmy się za nas, obecnych w kościele na mszy świętej, abyśmy umieli czuwać zarówno na mszy świętej, jak i w osobistej albo rodzinnej modlitwie. Ciebie prosimy...

Komentarz, 6 listopada
„Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja”.
Msza święta jest czuwaniem -
razem z Jezusem i Jego Matką.
Msza święta jest Mądrością -
ci łatwo ją dostrzegą - tu i teraz - którzy ją miłują,
i ci ją znajdą, którzy jej szukają.
Wpatruję się w Ciebie w świątyni,
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.
Będę Cię wielbił przez całe me życie.
***
11 Listopada, Święto Niepodległości, 2011
1. „Kto będzie się starał zachować swoje życie, starci je” - Módlmy się za Kościół Święty, aby przypominał całemu światu, że u Pana Boga wszystko może wyglądać inaczej, niż w planach ludzi. Ciebie prosimy...
2. „Jak działo się za dni Noego i jak działo się za czasów Lota” - Pamiętając o ponad 1000-letniej historii Polski, naszej Ojczyzny, módlmy się, abyśmy wyciągali z niej wnioski dla siebie, na każdym stanowisku i miejscu, w którym żyjemy – dla wspólnego dobra. Ciebie prosimy...
3.Gdzie jest padlina, tam zgromadzą się i sępy” - Módlmy się za wszystkich sprawujących władzę w Polsce, za Prezydenta, rząd, Parlament, a także za samorządowców, aby wpatrywali się w niebo i szukali mądrości najwyższej, by nie traktowali władzy, jak łupu dla swoich, albo partyjnych karier. Ciebie prosimy...
4. „Patrząc na dzieła nie poznali Twórcy” - Módlmy się, aby wspólne świętowanie odzyskania niepodległości stało się dla Polaków okazją do przemyśleń i przełamywania wzajemnych uprzedzeń, a w naszej gminie było zaproszeniem do poważnej dyskusji i poznania własnej historii. Ciebie prosimy...
5. „Jeśli urzeczeni ich pięknem - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności” - Módlmy się, aby na terenie naszej gminy pamięcią i szacunkiem były otoczone wszystkie miejsca i wydarzenia związane z walką o wolność, godność i niepodległość, zarówno z dawnych wieków, jak i niedawnej przeszłości, zwłaszcza za gminną Solidarność z roku 1981 roku. Nawet Papież Jan Paweł II powtarzał, że nie byłoby wolności bez Solidarności. Ciebie prosimy...
6. „Czuwajcie i bądźcie gotowi” - Módlmy się za nas wszystkich, obecnych na tej uroczystej mszy świętej, abyśmy umieli czuwać, rozumieć, wczuwać się, najpierw w siebie i swoje sumienie, a później w innych ludzi i w całą epokę, w której żyjemy, abyśmy nie przegapili obecności Boga wśród nas i w naszych dziejach, dalszych i bliższych. Ciebie prosimy...

Komentarz 11 Listopada
Głupi są ludzie, którzy nie poznali Boga.
Powinni poznać Stwórcę,
z wielkości i piękna stworzeń.
Oni ulegają pozorom... i nie są bez winy.
Dzień opowiada dniowi, noc - nocy
wspaniałe dzieła Pana Boga w naszej historii.
Opowiadają o naszej wolności,
o powstańcach, którzy leżą w grobach
w Boruczy i Kątach Wielgich.
Opowiadają o Cyprianie Norwidzie,
o jego rodzicach, prababci Hilarii
i pradziadku Józefie,
który brał udział w pracach Sejmu Wielkiego.
Opowiadają o królu Janie III Sobieskim,
obrońcy chrześcijańskiej Europy.
Opowiadają o Wielkim Polskim Papieżu
który odmienił oblicze Polski i całej Ziemi.
I o Solidarności,
która dzięki Niemu powstała
i dała szansę na wolność połowie Europy.
Niech udział we Mszy Świętej pozwoli to wszystko zrozumieć
i z całego serca podziękować Bogu.
***
13 listopada, przedostania niedziela roku liturgicznego 2011

1. „Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę” - Módlmy się za Kościół święty, aby jego siła i skuteczność zależały od wierności nauce Jezusa. Ciebie prosimy...
2. „Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity” - módlmy się za biskupów i kapłanów, aby ich siłą było bogate osobiste życie duchowe i modlitewne. Ciebie prosimy...
3. „Jej wartość przewyższa perły, serce małżonka jej ufa” - Módlmy się z wdzięcznością i miłością za nasze żony. Ciebie prosimy...
4. „Sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz” - Módlmy się za nas, abyśmy tak jak potrafimy byli użyteczni we wspólnocie kościelnej, szkolnej i gminnej. Ciebie prosimy...
5. „Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności” - Módlmy się, abyśmy byli pełni wdzięczności i radości, bo mamy możliwość w kościele i na katechezach poznawać światło Boże. Ciebie prosimy...

Komentarz, 13 listopada 2011
Szczęśliwy jest człowiek, który kocha Boga
Będzie spożywał owoc pracy rąk swoich,
szczęście osiągnie i dobrze mu będzie.
Żona twoja jak płodny szczep winny
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki
dokoła twego stołu.
My też nie żyjemy w ciemności. Kto jest wierny w niewielu prostych rzeczach, nad wieloma Bóg go postawi i wejdziemy do radości naszego Boga. Na mszy otrzymujemy siłę do powiększania talentów i uczymy się czuwać, aby najważniejszy dzień powtórnego przyjścia Chrystusa nas nie zaskoczył.
***
20 listopada - Chrystusa Króla Wszechświata

1) „Albowiem tak mówi Pan Bóg” - Módlmy się za Kościół święty, aby pomógł nam zrozumieć, że Bóg do nas przemawia codziennie i prowadzi nas przez całe życie. Ciebie prosimy...
2) „Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie” - Módlmy się za biskupów, kapłanów, a szczególnie za naszego księdza proboszcza, aby czuli na sobie błogosławieństwo Boże w służbie Bogu i ludziom. Ciebie prosimy...
3) „Byłem głodny, byłem spragniony, byłem przybyszem, byłem nagi, byłem chory, byłem w więzieniu” - Módlmy się, byśmy umieli szukać Boga blisko siebie, we wszystkich ludziach potrzebujących pomocy. Ciebie prosimy...
4) „Oto Ja sam będę szukał moich owiec” - Módlmy się za wszystkich, którym trudno uwierzyć, że jest Pan Bóg i że ich kocha, aby znaleźli pokój i przyjaciół i czekali z ufnością, że Bóg ich odnajdzie. Ciebie prosimy...
5) „Aby Bóg był wszystkim we wszystkich” - Módlmy się za nas - obecnych w kościele i za uczniów naszej szkoły, aby z pomocą księży, katechetów, rekolekcji, ale także dobrych książek, filmów, spotkań i rozmów - uczyli się poznawać Boga we wszystkich, których spotykamy, we wszystkim, co nas spotyka i w całym Wszechświecie. Ciebie prosimy...

Komentarz, Chrystusa Króla 2011
Pan Bóg jest moim dobrym pasterzem,
nie boję się podejść do pulpitu,
czytać tego komentarza,
albo nieść dary do ołtarza
lub służyć jak ministranci.
Pan jest moim pasterzem:
mam wszystko, czego potrzebuję,
aby Go poznać i kochać.
Pozwala mi czytać książki
i poznawać wspaniały świat.
Przychodzę do kościoła,
i mogę Go przyjąć w Komunii świętej.
Prowadzi mnie do przyjaciół,
z którymi mogę o Nim rozmawiać
na lekcjach religii.
I pisać w liście do uczniów w Ameryce.
Oni też Go kochają i szukają, tak jak ja -
w całym Wszechświecie.
***

27 listopada - ADWENT
1) „On też będzie umacniał was aż do końca” - Módlmy się za kościół, aby umacniał naszą wiarę w życie wieczne, nadzieję na spotkanie Jezusa każdego dnia i miłość, nawet między ludźmi o różnych poglądach na życie i na świat. Ciebie prosimy...
2) „Bóg powołał nas do wspólnoty z Synem swoim” - Módlmy się za biskupów, za księdza proboszcza, za rekolekcjonistów i spowiedników, aby pomagali nam przeżyć wspólnotę z Bogiem Ojcem, z Jezusem Chrystusem i z Duchem Świętym. Ciebie prosimy...
3) „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i Pana Jezusa” - Módlmy się za ludzi chorych na ciele lub duszy, za ludzi pogrążonych w rozpaczy i depresji i za tych wszystkich, spośród nas, którzy najbardziej potrzebują pomocy w cierpieniu. Ciebie prosimy...
4) „Bogu mojemu dziękuję wciąż za was” - Módlmy się za naszych kolegów i przyjaciół ze szkoły świętej Teresy w Lincoln w Ameryce, abyśmy pisali do siebie i pomagali sobie nawzajem w oczekiwaniu na Boże Narodzenie. Ciebie prosimy...
5) „Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie” - Módlmy się za nas, odprawiających zbiorowo tę mszę świętą pod przewodnictwem księdza proboszcza, abyśmy poczuli naszą odpowiedzialność za obecność Boga w świecie współczesnym. Ciebie prosimy...

Komentarz – Adwent
Rozpoczął się dzisiaj okres Adwentu.
Boże Narodzenie jest bardzo blisko.
Czekamy na nie, myślimy i chcemy być gotowi.
Panie Boże, jesteś naszym Ojcem,
Twoje imię to – "Odkupiciel".
Mamy nad tym pomyśleć
każdego dnia.
A może uda się nam
nawet o tym porozmawiać
w domu, w szkole, na katechezie.

Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie.
***
4 Grudnia - II niedziela Adwentu
1. „On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym” - Módlmy się za Kościół Święty, aby zaniósł Ducha Świętego wszystkim ludziom i narodom na świecie. Ciebie prosimy...
2. „Głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów.” - Módlmy się za wszystkich rekolekcjonistów i spowiedników, aby skutecznie pomogli nam w nawróceni i całkowitym pojednaniu z Bogiem. Ciebie prosimy...
3. „Oto ogłasza pokój ludowi i świętym swoim” - Módlmy się, aby wszyscy mieszkańcy Ziemi mogli przeżywać Adwent i święta w pokoju, wolni od wojen i innych katastrof. Ciebie prosimy...
4. „Pan sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc” - Módlmy się za rolników i mieszkańców wsi, aby byli świadomi swojej godności i roli w dzisiejszej Polsce i w Europie. Ciebie prosimy...
5. „Chwała zamieszka w naszej ziemi” - Módlmy się za nas, obecnych na tej mszy świętej i za wszystkich mieszkańców parafii i gminy w Strachówce, abyśmy uwierzyli w naszą dumną historię i ciekawą przyszłość. Ciebie prosimy...
***
Komentarz, 2-ga niedz. Adwentu
Pocieszcie, pocieszcie mój lud -
- mówi nasz Pan Bóg.
Przemawiajcie do swoich serc.
Drogę dla Pana przygotujmy
naprawiając wszystko co jest zepsute
Wtedy się chwała Pana Boga objawi,
razem ją wszyscy zobaczymy

Podnieśmy głos, nie bójmy się!
Mówmy śmiało innym ludziom
- w Strachówce, w Polsce i w Ameryce -
że to jest nasz Pan Bóg,
który przychodzi z mocą
i bardzo chce, byśmy Go poznali.
***
11.12.2011 - III Niedziela Adwentu "Radosna"
1) „Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim” – Módlmy się za Kościół Święty, aby dotarł z Dobrą Nowiną do wszystkich potrzebujących pocieszenia, pomocy i przyjaźni. Ciebie prosimy...
2) „Posłał mnie, by opatrywać rany serc złamanych” - Módlmy się za rekolekcjonistów i spowiedników, aby mogli skutecznie leczyć brak wiary i poczucie winy. Ciebie prosimy...
3) „Posłał mnie, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom” - Módlmy się za polityków, aby wykorzystali wszystkie możliwości dla zapewnienia pokoju na świecie i ustanowienia sprawiedliwego prawa. Ciebie prosimy...
4) „Posłał mnie, by obwieszczać rok łaski Pańskiej” - Módlmy się za nas, obecnych na tej mszy świętej, abyśmy umieli zauważyć w bliższych i dalszych znajomych, przyjaciołach, a nawet w nieznajomych spotkanych na ulicy jakieś znaki łaski od Pana Boga. Ciebie prosimy...
***
Komentarz
Pan Bóg mówi dzisiaj do nas niezwykłe słowa,
że przyodział nas w szaty zbawienia,
że okrył nas płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, jak oblubienicę
bogatych w skarby i klejnoty.
To my – od chrztu – jesteśmy bogaci w te skarby.

Więc Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim
i wielbi dusza moja Pana,
bo Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie.

Zawsze się radujmy, nieustannie się módlmy!
W każdym położeniu dziękujmy.
Ducha nie gaśmy, w sobie, ani w innych.
***
18 Grudnia 2011 - IV niedz. Adwentu - Msza za Solidarność

1) „Wyznaczę miejsce mojemu ludowi” - Módlmy się za Kościół święty, aby przypominał narodom, że jest Bóg Wszechmocny, który czuwa nad wszystkimi i wyznacza ład moralny ludom i narodom. Ciebie prosimy...
2) „Uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu” - Módlmy się za wszystkimi, którzy sprawują władzę w różnych społecznościach, aby rozważali i wypełniali to, co uważają w sercu za słuszne, a nie to, co ma im przynieść korzyści. Ciebie prosimy...
3) „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego” - Módlmy się za wszystkich członków Solidarności, a szczególnie za członków Solidarności Rolników Indywidualnych w naszej gminie w roku 1981, aby byli dumni, że przyczynili się do zwycięstwa i odzyskania pełnej niepodległości przez naszą Ojczyznę. Ciebie prosimy...
4) „Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków” - Módlmy się za ofiary stanu wojennego z lat 1981-1983, aby ich ofiara przyniosła obfity plon wolności i mądrości narodowej, a my, żebyśmy nigdy nie mówili, że życie przemija, ale że życie się wypełnia. Ciebie prosimy...
5) „Moimi ustami będę głosił Twą wierność” - Módlmy się za nas, obecnych na tej mszy świętej, abyśmy głosili chwałę Bożą i opowiadali o wielkich rzeczach, które uczynił także wśród nas, z udziałem naszych ojców, braci, babć, dziadków, krewnych, sąsiadów i znajomych. Ciebie prosimy...
***
Komentarz
Bohaterami dzisiejszej niedzieli -
jest - Maryja i Solidarność.
Co mieli wspólnego?
Że niczego nie chcieli dla siebie.
Maryja i Solidarność chcieli, żeby się wypełniła nauka Boża pośród nas.
Dzisiaj chcą, aby na wieki wszyscy sławili
łaskę wolności, jaką dostaliśmy od Boga.
Niech Duch Święty zstąpi nie tylko na młodzież, która szykuje się do bierzmowania, ale na nas wszystkich, obecnych dzisiaj w kościele, żebyśmy poczuli Jego moc, radość i wielką wdzięczność.