piątek, 18 marca 2016

O Norwidzie i ŚDM 2016 w "naszym" powiecie wołomińskim (i nie tylko)


Co spojrzę na TO!, albo TO! sobie przypomnę, to GOTUJĘ SIĘ! Trzęsę cały, do głębi. 
Tak zwanym - szczerze i po gospodarsku - włodarzom gminy, powiatu, parafii i diecezji gdzieś/jakoś WYPAROWAŁ ukochany przez Papieża Jana Pawła II "jeden z największych chrześcijańskich myślicieli Europy"!!! Nasz brat! Nasz ziemianin! Współbrat! Współwyznawca? TO NIE MOŻE BYĆ PRZYPADEK! Jeśli nie jest to jawny sabotaż, to jest to...

Oto fragment z prasy lokalnej opisujący spotkanie poświęcone organizacji Światowych Dni Młodzieży na terenie powiatu wołomińskiego:
"Wszyscy obecni na spotkaniu byli zgodni, że należy szczególnie podkreślić tradycję i historię tego regionu, a przede wszystkim przybliżyć młodym gościom wydarzenia, które rozegrały się na tej ziemi, a zadecydowały o losach całego świata. Ze strony organizatorów ŚDM padła propozycja zorganizowania dla pielgrzymów rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej w Ossowie. Światowe Dni Młodzieży to wielka szansa na promocję Ossowa i Radzymina oraz innych miejsc związanych z Cudem nad Wisłą." 
Podobają się mnie/nam te plany/pomysły. Ale to nie jest wszystko, co najważniejszego Opatrzność nam powierzyła, jako skarb do przekazywania, jak testament -  z największych tradycji, OSÓB i historii tego regionu! 

Cud nad Wisłą ma w naszym domu admiratorów od 1920 roku! Odręczny portret w ołówku kapelana-bohatera ks. Ignacego Skorupki godnie wisi od zawsze, na ścianie starego Domu w Sanktuarium Matki Bożej Annopolskiej (figura z 1910). Ojciec jako 11- latek (1923) składał przyrzeczenia, że obierze na bierzmowaniu imię Ignacy! Brat mojej babci, Stanisław Jackowski jest autorem płaskorzeźby w pomniku dla Orłów 1920 na cmentarzu powązkowskim. Moje nazwisko znajduje się na tablicy w Ossowie, wśród wnioskodawców do Prezydenta Bronisława Komorowskiego, o odznaczenie pośmiertne ks. Ignacego Skorupki najwyższym polskim odznaczeniem ORŁA BIAŁEGO! co stało się ciałem 14 sierpnia 2010, a dyplom z podziękowaniem od kapituły przekazałem jako kolejne wotum wdzięczności kościołowi parafialnemu w Strachówce. Czy mam jeszcze dodawać Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej, którego dostałem (2008) za zasługi w wychowywaniu pokoleń w duchu patriotycznym i religijnym? - takiego samego dostał nasz arcypasterz H.Hoser. Aż się wstydzę pisząc, że muszę, to naprawdę dla mnie żenujące, nie jestem najmądrzejszy, broń Boże najświętszy, ani nawet wystarczająco dobry. Jestem ziarnkiem, pyłem tej ziemi i jej najnowszej historii i tyle.

Czy to wszystko, dla obecnych na spotkaniu w moim powiecie, nic nie znaczy? To, jak Wy rozumiecie Polskę, Kościół, wychowanie patriotyczne, religijne... Boże, mój Boże, dlaczego na mnie złożyłeś ten ciężar i słodycz tłumaczenia, czym jest "wiara i rozum", "Pamięć i tożsamość", droga-prawda-życie? Kogo wybierasz, na tego krzyż nakładasz!? A wy dostojni biskupi, księża dziekani, proboszczowie, samorządowcy na wysokich stanowiskach - co opowiecie swoim parafianom, mieszkańcom, diecezjanom, przybyłym gościom z Europy i świata?! :-(

Działo się TO (spotkanie informacyjno-organizacyjne) w powiecie, który promuje/reklamuje się jako - “Ziemia Norwida i Cudu nad Wisłą”, ale... nie wszystkim się to podoba, jak widać głównym oponentem jest tzw. Kościół w diecezji?  :-( !
Nie znajdziecie w tekście relacji imienia Cypriana Norwida, nazwy gminy Strachówka (do której przyjeżdża duża grupa z duszpasterstwa młodzieżowego w Belgii), ani nazwy NASZEJ wspólnej Rzeczpospolitej Norwidowskiej (Res publica, dobro wspólne)! Moje pisanie i pisanie i pisanie, a nawet życie od 16 lat Norwidem na naszym terenie, teraz powszechnie zwanym i znanym jako Rzeczpospolita Norwidowska...  pada grochem na ścianę „pewnych” środowisk. Napotkało ścianę niechęci, obaw, zawiści, jawnego zwalczania...? 
Muszę zapłakać nad nami, jak bóbr i jak Jezus :-( 

- "O, gdybyś tak ty poznało w tym dniu, co służy pokojowi. Niestety zakryte jest dla twoich oczu… nie poznałoś czasu nawiedzenia swojego" ( Łk 19,41-44 ). I to kto? Księżą proboszczowie, koordynator diecezjalny, biskupi, starostowie, wójtowie, samorządowcy i dusz-pasterze pospołu... :-(


Przecież niedawno obchodziliśmy w naszym powiecie 130 rocznicę śmierci Cypriana Norwida. Była hucznie obchodzona, jako Rok Cypriana Kamila Norwida na Mazowszu. Ukoronowaniem obchodów „Dziedzictwa Norwida” w Powiecie Wołomińskim było otwarcie Norwidowskiego Centrum Kultury w Pałacu w Chrzęsnym. W Sulejowie nasze stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwipowska zorganizowało konferencję naukową „Rzeczpospolita w twórczości Cypriana Norwida” 
Przecież  "nasz" powiat wołomiński sfinansował i wydał materiały z konferencji w formie książki. Wiadomość o tym poszła w świat! - rozsłąwiając NASZ powiat i diecezję, i gminę i parafię. 

Dwa lata wcześniej odbyła się w budynku seminarium diecezji warszawsko-praskiej konferencja naukowa pod ważkim – zwłaszcza w perspektywie tego posta – tytułem "Norwid w świecie wartości" (24 września 2011) w ramach Dni Norwidowskich na Białołęce. Po raz kolejny PRAWDA się obroniła i udowodniła - że wartości wyznawane i propagowane przez poetę powinny być bliskie także nam, współczesnym – o czym przypomina prelegent (współorganizator) dr T.Korpysz w diecezjalnym Tygodniku „Idziemy”. Sala seminaryjna byłą pustawa, seminarzyści byli w tym samym czasie na uroczystości otwarcia diecezjalnego Domu Św. Faustyny  (zajrzyjcie!) na terenie gminy Klembów, także w naszym powiecie. 

Czyżby ktoś pomyślał, że Norwid chciałby konkurować z siostrą Faustyną? Śmiem wątpić, raczej rozumieliby się, bo w tym samym świecie wartości mieszkali; zamieszkały ich świetliste dusze. Jeśli ktoś miałby nawet takie wyrachowania względem nas to… "Każde królestwo wewnętrznie podzielone pustoszeje i żadne miasto czy dom wewnętrznie podzielone się nie ostoją.” 

Czego królestwo nasze ziemskie samorządowo-podmiotowe i Boże w diecezji i powiecie, gminie, parafiach potrzebuje? Właśnie potrzebuje/potrzebujemy Norwida - jako Polacy i Europejczycy i jako chrześcijanie myślący! Potrzebujemy wierności naszemu dziedzictwu, w całości i jedności, nie ocenzurowanej, nie pokawałkowanej na kościelne świeckie i Bóg wie jakie?!! Gdzie, w planach przygotowania ŚDM 2016, pewnie nie tylko na naszym terenie są NGO-sy i ludzie, którzy coś wnieśli i wnoszą w nasze wspólnotowe życie od 27 lat, bez rozdzielania na tych i tamtych (partyjnie zawsze różnorodnych Polaków patriotów) uświęcając i legalizując jakby polskie podziały? Czy to ja-katecheta i samorządowiec mam przypomnieć fundamentalną w tym kontekście prawdę "Człowiek jest drogą Kościoła" i świata całego! Wiem to, od "ukochanego" i świętego Jana Pawła Karola Wojtyły. 

Wymienię tytuły niektórych prelekcji wygłoszonych w seminaryjnej sali (wysłuchałem ich osobiście):
- Chrześcijaństwo w świecie wartości Norwida
- Człowiek w świecie wartości Norwida
- Wolność w pismach Cypriana Norwida
- Cyprian Norwid o człowieku
- Biblia w świecie wartości Norwida
- Cyprian Norwid wobec Europy i kultury europejskiej 
- Cyprian Norwid jako krytyk materializmu

Jeszcze wcześniej dostaliśmy – my-Naród, wszyscy Polacy - najmocniejsze wskazania dla kultu Poety IV Wieszcza na Mazowszu, w diecezji, powiatach… w słowach świętego Jana Pawła II wypowiedzianych przed katedrą praską św. Floriana, 13 czerwca 1999: „[Trzeba tu dodać, że] na tej ziemi urodził się nasz wielki poeta epoki romantyzmu, Cyprian Norwid, [poeta i myśliciel], który często w swoich utworach wspomina ze wzruszeniem dzieciństwo i lata młodzieńcze spędzone w tych stronach. Witaj, umiłowana ziemio mazowiecka, ze swoją bogatą tradycją religijną i ze swoją chwalebną historią.”

Jak można? - NIE WOLNO, rozrywać kultury, tradycji religijnej i historii! Bez szacunku dla osoby człowieka – nic nie znaczą, są czczą mową, a nawet prowadzą do sekty narodowo-religijnej (cóż za różnica, czy robią to świeccy, czy duchowni). „Z wielkim bólem mówił Norwid Polakom, że nie będą nigdy dobrymi patriotami, jeśli wpierw nie będą pracowali na swoje człowieczeństwo. Żeby bowiem móc rozwiązać zadanie: «co to jest Polak», trzeba nie być «dzisiejszej Polski obywatelem (...) tylko trochę-przeszłej i dużo-przyszłej». Ojczyzna, według Norwida, znajduje się w nieskończonej Przyszłości, tak że znajdziesz ją wszędzie, nawet «na krańcach bytu». Kto o tym zapomina, robi z ojczyzny sektę, a w końcu wstępuje w szeregi tych, którzy są «wielcy! — w prywatnych rzeczach; w publicznych? — prywatni!». Taka jest zasada chaosu w każdym społeczeństwie.” (ten sam JPII).
Chaos nie jest wolą Bożą względem nas. Jego wolą i zarządzeniem "urzędowym" Opatrzności jest, aby Norwid nas łączył! Dlaczego tak nie jest, niech odpowiedzą duszpasterze i samorządowcy.

Nie chciałbym, byśmy się tylko wściekli, ja na Was, Wy na mnie - ale byśmy pomyśleli JAK TO NATYCHMIAST - bez zbędnej zwłoki -  NAPRAWIĆ!!! Myślę, że jest tylko jeden sposób - by ci sami uczestnicy spotkania w Wołominie powtórzyli swoje słowa w pełnej prawdzie o nas, o naszym terenie powiatowo-diecezjalnym – „Ze strony organizatorów ŚDM padła propozycja zorganizowania dla pielgrzymów rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej w Ossowie i zapoznania z osobą i twórczością „jednego z największych chrześcijańskich myślicieli Europy, polskiego IV Wieszcza Cypriana Norwida. Światowe Dni Młodzieży to wielka szansa na promocję Ossowa i Radzymina oraz innych miejsc związanych z Cudem nad Wisłą i Cyprianem Norwidem." I by włączyli do wspólnej pracy - dla dobra wspólnego Kościoła, Polski, młodego pokolenia -  niezwłocznie(!) pominięte(?) NGO-sy i ludzi.


Taki jest herb NASZEGO powiatu (bez cenzurowania/wysyłania Norwida i nas, i Jego i naszej Rzeczpospolitej Norwidowskiej na margines :-(). Święty Michale Archaniele ratuj! Pomóż!


PS.
Zdjęcia 1, 3, 4 z cytowanego artykułu w NetKonkret.
Zdjęcie 2 i 5 (Pomnik Orląt Polskich 1920, na cmentarzu na Powązkach) z tej strony.2 komentarze:

  1. Nie może być zgody na tak i różne zachowania. Odczytujmy WARTOŚCI!!! Mnie uczył m.in. ks. prof. Tischner "Myśleniem według wartości"!

    http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Prezydent-Duda-Polacy-i-Wegrzy-zachowali-dobre-wartosci,wid,18223686,wiadomosc.html

    OdpowiedzUsuń
  2. Wojna paradygmatów? Życie (myślenie) według wartości? Jak je rozumiemy! Fundamentalnie inaczej?! Chaos myśli? Zamęt!
    Czy mogą naraz być prawdziwe nasze odrębne spojrzenia (stanowiska) względem wartości!!! NIE DAJMY SIĘ ZWARIOWAĆ! Od stu lat proszę "pokaż mi swoje myślenie" współrodaku, katoliku i ni, Europejczyku 2016, obywatelu świata!! Odpowiada mi GŁUCHA CISZA! czego złowrogim exemplum jest TEN POST, memento! :-(

    OdpowiedzUsuń